The Champions League-Salahma Nine tạo ra tổng số điểm 4-0 Leipzig của Liverpool quảng bá Rajasocky

Tổng số điểm của Champions League-Salahma Naine Liverpool 4-0 LEIPZIG được thăng cấp [Rajascome]: Báo cáo thể thao vào ngày 11 tháng 3: 4 giờ sáng Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 3 năm 2020-2021 Champions League 1/8 lần cuối cùng tiếp tục, Liverpool đang ngồi trong “nhà “ở nhà